คาถาบูชา พระไพรีพินาศ พร้อมคำแปล

พระไพรีพินาศ ที่ซุ้มเก๋ง วัดบวรนิเวศวิหารคำบูชา พระไพรีพินาศ

พระนิพนธ์ของ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ
สุจิรัง ปะรินิพพุโต
คุเณหิ ธะระมาโนทานิ 
 ปาระมีหิ จะ ทิสสะติ
ยาวะชีวัง อะหัง พุทธัง
ธัมมัง สังฆัง สะระณัง คะโต
ปูเชมิ ระตะนัตตะยัง ธัมมัง จะรามิ โสตถินา ฯ


คำแปล คำบูชา พระไพรีพินาศ

แปลความหมายเป็นภาษาไทย โดย พระมหานายก (ฉลอง ชลิตกิจโจ)

สมเด็จพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
ถึงเสด็จดับขันธปรินิพพานมาช้านานแล้ว
แต่ก็ยังทรงปรากฏดำรงอยู่ในบัดนี้
โดยพระคุณและพระบารมีทั้งหลาย
ข้าพพุทธเจ้า ถึงพระพุทธเจ้า 
พระธรรม พระสงฆ์ เป็นที่พึ่งตลอดชีวิต
บูชาอยู่ซึ่งพระรัตนตรัย ขอประพฤติธรรม โดยสวัสดี เทอญ ฯแสดงความคิดเห็น